กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

 (วาระในการดำรงตำแหน่ง  25 มกราคม 60 - 24 มกราคม 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ธนกฤต  ยอดอุดม

 

 

 

 

 

 

 

 

 รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

(วาระในการดำรงตำแหน่ง  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการประเภทข้าราชการ

 

 

 (วาระในการดำรงตำแหน่ง  25 มกราคม 60 - 24 มกราคม 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

นางทัศนีย์  พาเจริญ

 

 

 

 

       

 

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ  

 

(วาระในการดำรงตำแหน่ง 25 มกราคม 60 – 24 มกราคม 63)

 

 

     
       
นางสุภาวดี  หนูเจริญ นางนิลรัตน์  นวกิจไพฑูรณ์ นายสถาพร  จันทวี นายอนิรุธ  ชุมสวัสดิ์
       
       
นายปุรเชษฐ  บุญยัง

นางนิตยารัตน์  คงนาลึก

นายมนตรี  เรืองประดับ

 นางวันดี  แก้วสุวรรณ

       
 นายพันธุ์ศักดิ์  เกิดทองมี นายวิชิต  มาลาเวช นายปริญญา  หม่อมพิบูลย์ นางสาวปิ่นฤดี  หนูบุตร
       
       
นายอุดม  ทิพย์รักษ์  นางรุ่งนภา  พิมเสน  นางสาววราศรี  แสงกระจ่าง  นางสาวณวิสาร์  จุลเพชร
       
       
นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  ร่มบ้านโหล๊ะ    
       
 

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

(วาระในการดำรงตำแหน่ง  25 มกราคม 60 - 24 มกราคม 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางมนทิรา  สังข์ทอง