ทำเนียบนายมสภามหาวิทยาลัย
 

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
     
   
 

ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน  นพนิตย์

นายกสภาประจำสภาบัน 

 

 

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542

 
     
     
     
  ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด  
   พ.ศ. 2542-2544  
     
 

 

  พลตำรวจเอกดรุณ  โสตถิพันธุ์

 

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550

 

   

 

   

 

 

 

  นายพลากร  สุวรรณรัฐ

 

  พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554

 

   

 

   

 

   

 

 

ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

 

 

 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560

 

     
     
               
                   ศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม   
                   พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2562  
     
     
                                                      

         รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร       

พ.ศ. 2563-2566