บุคลากร
   
  ผศ.ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ  
  รองอธิการบดี  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
     
     
     
นางสาวปิยะดา ละอองทอง    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป