พันธกิจ

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นให้บริการ และบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. บูรณาการภารกิจ และเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอย่างทันสมัย

3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด