วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

องค์กรบริการ ประสานภารกิจ  สู่ผลสัมฤทธิ์พันธกิจมหาวิทยาลัย