ประวัติการทำงาน1. หน่วยงาน / บริษัท : สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน

แผนก/สังกัด : เภสัชชุมชน

วันที่เริ่มต้น : 2555-02-06

วันที่สิ้นสุด : 2556-06-18

รายละเอียด :