นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ

Miss Jureerat sanorkan


บรรณารักษ์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ

Name-Surname : Miss Jureerat sanorkan

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เหรียญจักรพรรดิมาลา, เหรียญจักรพรรดิมาลา, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 15-12-2536