ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน์

Name-Surname : Mrs. Kanitta Keeratipattarakarn

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-08-2550