ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นางสาวชไมพร พุทธรัตน์

Name-Surname : Miss CHAMAIPORN BUDDHARAT

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, เหรียญจักรพรรดิมาลา, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-06-2549