ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางจุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี

Name-Surname : Mrs. Jutaporn Limsuwanmanee

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 17-02-2563