ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายสิทธิพร เพชรทองขาว

Name-Surname : Mr. Sittiporn Pettongkhao

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 20-11-2562