ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวติชิลา ศรีใหม่

Name-Surname : Miss tichila Srimai

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-04-2562