นายเอกชัย นิมมานนท์

Mr. Ekachai Nimmanon


ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายเอกชัย นิมมานนท์

Name-Surname : Mr. Ekachai Nimmanon

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 17-09-2561