นายเจษฎา แก่นทอง

Mr. Jassada Kaentong


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา แก่นทอง

Name-Surname : Mr. Jassada Kaentong

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 09-08-2561