ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางอุไรวรรณ วันทอง

Name-Surname : Mrs. Uraiwun Wanthong

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-08-2561