นายอรรถกร ทองคำชุม

Mr. Atakorn Thongkamchum


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายอรรถกร ทองคำชุม

Name-Surname : Mr. Atakorn Thongkamchum

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-07-2558