นายคุณากร วงษ์รวยดี

Mr. Kunakorn Wongruaydee


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

kunakorn_won@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายคุณากร วงษ์รวยดี

Name-Surname : Mr. Kunakorn Wongruaydee

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-07-2558