นายพงศ์เทพ วีระพงศ์

Mr. Pongtep Weerapong


รองศาสตราจารย์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล : นายพงศ์เทพ วีระพงศ์

Name-Surname : Mr. Pongtep Weerapong

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-10-2554