นางสาววิจิตรา พรหมจรรย์

Miss Wijittra Phromchan


นักวิชาการคอมพิวเตอร์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาววิจิตรา พรหมจรรย์

Name-Surname : Miss Wijittra Phromchan

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 20-12-2562