นายสุภัทร มหากิตติคุณ

Mr. Supat Mahakittikun


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายสุภัทร มหากิตติคุณ

Name-Surname : Mr. Supat Mahakittikun

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 15-07-2556