ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายตระกูล ศรีวิรักษ์

Name-Surname : Mr. Trakoon Sriwirak

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก, เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 14-05-2552