ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางจีราภรณ์ สังข์ผุด

Name-Surname : Mrs. Jeeraporn Sungpud

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย, เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 18-12-2543