ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายพิสิฐ กาญจนะภังคะ

Name-Surname : Mr. Pisit Kanjanapangha

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เหรียญจักรพรรดิมาลา, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-09-2529