การศึกษา1. ระดับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเอก : วาริชศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.ม.(วาริชศาสตร์)


2. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สาขาวิชาเอก : ประมง

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.บ.(ประมง)