นางสาวสาวิตรี บุญนุชิต

Miss Sawittree Bunnuchit


บรรณารักษ์


NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาเอก : สารสนเทศศึกษา

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : สส.บ.(สารสนเทศศึกษา)