นางชัญทิชา ไกรนุกูล

Miss Chanticha Kainugun


พนักงานห้องสมุด


NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาเอก : สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ครุศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ค.บ.(สังคมศึกษา)