ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายฉัตรชัย สังข์ผุด

Name-Surname : Mr. Chatchai Sangpud

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 18-12-2552