นางชัญทิชา ไกรนุกูล

Miss Chanticha Kainugun


พนักงานห้องสมุด


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางชัญทิชา ไกรนุกูล

Name-Surname : Miss Chanticha Kainugun

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 11-04-2555