การแบ่งประเภทของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540การแบ่งประเภทของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ-ศ--2540

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้

1) การตรวจดูข้อมูล ได้แก่ มาตรา 7 หน่วยงานรัฐจะต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

     มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

     มาตรา 11 บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับหน่วยงานใด สามารถเข้าไปขอได้โดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การร้องเรียน เช่น กรณีที่ 1 มาตรา 13 ขอข้อมูลทั่วไปแต่ทางเจ้าหน้าที่เพิกเฉย 

            กรณีที่ 2 มาตรา 33 หน่วยงานรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูล และผู้ยื่นคำขอไม่เชื่อว่ารัฐไม่มีข้อมูล 

โดยระยะเวลาดำเนินการเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการ จะดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ สขร รับเรื่อง ถ้ามีเหตุในการพิจารณาไม่แล้วเสร็จ สามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 60 วัน

3) การอุทธรณ์ เช่น กรณีที่ 1 มาตรา 18 ขอข้อมูลทั่วไปกับทางเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูล และเมื่อหน่วยงานแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์ จะต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน แต่ถ้าไม่แจ้งสิทธิ์หรือแจ้งไม่ครบถ้วน จะขยายระยะเวลาเป็น 1 ปี

           กรณีที่ 2 มาตรา 25 ขอข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อมูลที่ได้รับมีความผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข

ระยะเวลาการดำเนินการเรื่องอุทธรณ์ คณะกรรมการจะดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ สขร รับเรื่อง ถ้ามีเหตุในการให้พิจารณาไม่แล้วเสร็จ สามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 60 วัน

*ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย เช่น กรณีที่ 1 มาตรา 14 ข้อมูลที่เมื่อเปิดเผย แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

                          กรณีที่ 2 มาตรา 15 ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูล 1) การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยหายต่อความมั่นคง 2) การเปิดเผยที่จะทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 3) การเปิดเผยความเห็นหรือคำแนะนำภายในของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 4) การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของบุคคล 5) การเปิดเผยรายงานการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคล 6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย

โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ http://www.onep.go.th/informationcenter


By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : สารสนเทศ / การสืบค้นข้อมูล

ผู้เข้าชม 1336 ครั้ง 2022-09-30 10:27:41

Comment แสดงความคิดเห็น