หลักการและความสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540หลักการและความสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ-ศ--2540

หลักการและความสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิ์ที่จะได้รู้ของประชาชน และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือเอกชน

หลักการของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

1) เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น คือ เปิดเผยข้อมูลที่สมควร และปกปิดข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผย

2) ให้ความคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล

3) สิทธิ์รับรู้ไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย คือประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของราชการได้ แม้จะไม่ใช่ข้อมูลที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทำไมเราถึงต้องรู้

1) เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ

2) เพื่อกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน

3) เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ส่วนบุคคล

By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : สารสนเทศ / การสืบค้นข้อมูล

ผู้เข้าชม 526 ครั้ง 2022-09-30 10:01:11

Comment แสดงความคิดเห็น