NSTRU PASSPORT

เกี่ยวกับ NSTRU Passport เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ลืมรหัสผ่านของคุณ ใช้งาน NSTRU Smart WIFI ใช้งาน eduroam ใช้งาน Dot-One-x แจ้งปัญหาการใช้งาน

Dot-One-x คืออะไร ?

Dot1x หรือชื่อเต็ม IEEE 802.1x เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้น ในการตรวจสอบ และรับรองผู้เข้าใช้งาน (Authentication) ผ่านทาง RADIUS Server (Authentication server) โดยจะให้ผู้ใช้ ทำการเข้าสู่ระบบ โดย Username และ Password ที่ถูกกำหนด โดยที่ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เข้าใช้งานระบบ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้เข้าใช้ระบบ ด้วย IP Address ใด เวลาใด

ผู้ใช้งาน จะต้องแสดงหลักฐานของตน ผ่านทางอุปกรณ์แม่ข่าย (Switch) จากนั้น อุปกรณ์แม่ข่าย จะส่งหลักฐานดังกล่าวต่อไปยัง RADIUS Server ซึ่งเป็นระบบสำหรับตรวจสอบผู้ใช้โดยเฉพาะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง RADIUS Serverและอุปกรณ์ WLAN ซึ่งวิธีนี้จะเป็นไปตามโพรโตคอลที่เรียกว่า EAP (Extensible Authentication Protocol)

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Dot-One-X

 


Develop by RACE