NSTRU PASSPORT

เกี่ยวกับ NSTRU Passport เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ลืมรหัสผ่านของคุณ ใช้งาน NSTRU Smart WIFI ใช้งาน eduroam ใช้งาน Dot-One-x แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ณ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (หน้าห้องอุปรมัย) ชั้น 4 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ IP Phone หมายเลข 4208

หรือห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชั้น 1 (ฝั่งสำนักงานผู้อำนวยการ) โทรศัพท์ IP Phone หมายเลข 4200


Develop by RACE