ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

วันที่: 25 มิถุนายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม"

   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้เป็นไปตามคำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และระเบียบ กกอ. ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อผลักดันให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมและนำมาใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

   รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A+B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

   รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ ได้ทาง QR CODE หรือเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร www.basd.mua.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สำหรับรุ่นที่ 1 ลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ด่วน! จำนวนจำกัด

สำหรับรุ่นที่ 2 ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ด่วน! จำนวนจำกัด


หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว. 0227.2(1)/ว53 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม"

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 555