รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง กนผ. กพน. และ สนอ.
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง กนผ. กพน. และ สนอ.

วันที่: 31 พฤษภาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง กนผ. กพน. และ สนอ.

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง, กองนโยบายและแผน, กองพัฒนานักศึกษา, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นบุคลากร ร้อยละ 78.90 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 90 คน จาก 19 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.54 ค่า S.D. เท่ากับ 0.64

ดาวน์โหลด คลิกที่นี้ หรือตามลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ
http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/plan/?option=md_file_download&view=file_download&dl_id=74

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1873