ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับระบบ


ผู้พัฒนาระบบ


นางสาววิจิตรา พรหมจรรย์

โทรศัพท์ : 08-7885-9008
อีเมล : wijittra_phr@nstru.ac.th

นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

โทรศัพท์ : 08-7893-5943
อีเมล : suppachok_sin@nstru.ac.th