ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์

   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
      เปิดสำรวจข้อมูลภาวะการทำของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สภาอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 กันยายน 2566 เปิดสำรวจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของบัณฑิตและมหาวิทยาลัย

   สำหรับงานประกันคุณภาพ
   สำหรับรายงานประกันคุณภาพรอบการประเมินปี พ.ศ. 2567 จะดึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2566-30 กันยายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์สามารถดูความก้าวหน้าในการกรอกข้อมูลได้ตามปุ่มด้านล่างนี้

สรุปจำนวนนักศึกษาบันทึกข้อมูลปีการศึกษา 2566

สำหรับผู้ดูแลระดับคณะและหลักสูตร

ขณะนี้ผู้ดูแลระดับคณะและหลักสูตรสามารถติดตามรายชื่อนักศึกษาจบและติดตามผลการสำรวจภาวะการมีงานทำในแต่ละปีได้แล้ว คลิกที่นี้เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบเช่น 01012562