ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัมพา เกียรติก้องคีรี

Name-Surname : Mr. Ampa Kiatikongkiri

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 24-07-2540