นายอุทัย คูหาพงศ์

Mr. Uthai Kuhapong


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

uthai_kuh@nstru.ac.th
NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายอุทัย คูหาพงศ์

Name-Surname : Mr. Uthai Kuhapong

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เหรียญจักรพรรดิมาลา, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 16-08-2549