ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายอนุสรณ์ จิตมนัส

Name-Surname : Mr. ANUSORN JITMANUS

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฏไทย, เหรียญจักรพรรดิมาลา, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-11-2548