ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมาลี เลี่ยมทอง

Name-Surname : Miss Sumalee Liamthong

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-06-2541