ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายสมพร เรืองอ่อน

Name-Surname : Mr. SOMPORN RUANG-ON

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 16-08-2549