ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางศุภวรรณ พรหมเพรา

Name-Surname : Mrs. Suppawan Promprou

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฏไทย, เหรียญจักรพรรดิมาลา, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 22-06-2549