ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางวลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง

Name-Surname : Mrs. Walaiporn Sornkaing

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 22-12-2548