ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์

Name-Surname : Miss NAENGNOI SAENGSANE

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 21-09-2536