ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล

Miss Mai Buaban


อาจารย์

-

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล

Name-Surname : Miss Mai Buaban

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-10-2559