ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายวัฒนณรงค์ มากพันธ์

Name-Surname : Mr. Watthananarong Makpan

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 14-02-2563