ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา ยุทธกาศ

Name-Surname : Miss Sukanya Sukapab

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 14-01-2556