นางสาววรรณี พรหมทอง

Miss Wannee Promtong


บรรณารักษ์

-

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณี พรหมทอง

Name-Surname : Miss Wannee Promtong

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 02-11-2558