ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายไพโรจน์ เสนา

Name-Surname : Mr. Pairot Sena

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 07-06-2539