ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะพร ชูช่วย

Name-Surname : Miss Piyaphorn Choochuai

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-10-2554